ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเงินธุรกิจ (FN10201)

รหัสวิชา FN10201
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(345)
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย
Google Classroom
Facebook การเงินธุรกิจ ผศ โชคชัย เดชรอด 2/2564
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU