ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (EC29401)

รหัสวิชา EC29401
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(-350-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ปราการ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 9
ชื่ออาจารย์ อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ปราการ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU