ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (EC28301)

รหัสวิชา EC28301
ชื่อวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(2404)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ศุภกฤต
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU