ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (EC26303)

รหัสวิชา EC26303
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(336)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ ผศ.พัชฎาภรณ์
Google Classroom รหัสชั้นเรียน sa3n6zn
Facebook ไม่มี
อื่นๆ LINE
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU