ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร (EC25302)

รหัสวิชา EC25302
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(526)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ ดร.ชาลี
Google Classroom vbpjws6
Facebook
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ 083 281 8297
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU