ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (EC23301)

รหัสวิชา EC23301
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(537)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.พลวัฒน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU