ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (EC16201)

รหัสวิชา EC16201
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ศุภกฤต
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU