ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ (EC10101)

รหัสวิชา EC10101
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(2301)
ลงเรียน 39
ชื่ออาจารย์ ผศ.พัชฎาภรณ์
Google Classroom รหัสชั้นเรียน 666ij4p
Facebook ไม่มี
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/NDM3NDMxMzk1OTA1?cjc=666ij4p
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU