ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ (EC10101)

รหัสวิชา EC10101
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2201)
ลงเรียน 21
ชื่ออาจารย์ ผศ.พัชฎาภรณ์
Google Classroom n2onb4b
Facebook ไม่มี
อื่นๆ https://meet.google.com/zxy-gyur-xtm
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU