ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (EC01112)

รหัสวิชา EC01112
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(324)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ดร.ชาลี
Google Classroom zbugw3i
Facebook
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ 083 281 8297
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU