ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (EC01112)

รหัสวิชา EC01112
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(346)
ลงเรียน 10
ชื่ออาจารย์ ดร.ชาลี
Google Classroom 3b37ex4
Facebook
อื่นๆ เบอร์ติดต่อ 083 281 8297
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU