ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (EC01112)

รหัสวิชา EC01112
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(TB4205(สามพร้าว))
ลงเรียน 10
ชื่ออาจารย์ อ.อนาทินี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU