ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (EC01111)

รหัสวิชา EC01111
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-16.00(TB4204(สามพร้าว))
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ อ.ปราการ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU