ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ (EC01101)

รหัสวิชา EC01101
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(2404)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ อ.อนาทินี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU