ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์ (CA35201)

รหัสวิชา CA35201
ชื่อวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-17.00(336)
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU