ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (CA35102)

รหัสวิชา CA35102
ชื่อวิชา การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.16.00-20.00(336)
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU