ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์ (CA39302)

รหัสวิชา CA39302
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(1-4-4)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-18.00(346)
ลงเรียน 7
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU