ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สัมมนานิเทศศาสตร์ (CA39301)

รหัสวิชา CA39301
ชื่อวิชา สัมมนานิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(337)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU