ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (CA38401)

รหัสวิชา CA38401
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 5(-450-)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.นวียาฐ์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ()
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU