ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสื่อสารมวลชนอาเซียน (CA35305)

รหัสวิชา CA35305
ชื่อวิชา การสื่อสารมวลชนอาเซียน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(341)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.เสกสรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU