ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ (CA35202)

รหัสวิชา CA35202
ชื่อวิชา การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(346)
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU