ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์ (CA33303)

รหัสวิชา CA33303
ชื่อวิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(536)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU