ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการ (CA33203)

รหัสวิชา CA33203
ชื่อวิชา การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(337)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.ชาย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU