ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์ชุมชน (CA32306)

รหัสวิชา CA32306
ชื่อวิชา การผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์ชุมชน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(525)
ลงเรียน 7
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU