ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารสนเทศ (CA32204)

รหัสวิชา CA32204
ชื่อวิชา การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(525)
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.สุวัฒนา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU