ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การผลิตวารสารสนเทศ (CA32203)

รหัสวิชา CA32203
ชื่อวิชา การผลิตวารสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(335(Lab))
ลงเรียน 11
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU