ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา หลักการสื่อข่าว (CA32101)

รหัสวิชา CA32101
ชื่อวิชา หลักการสื่อข่าว
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2101)
ลงเรียน 8
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.เสกสรร
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU