ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์ (CA31305)

รหัสวิชา CA31305
ชื่อวิชา ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(2402)
ลงเรียน 13
ชื่ออาจารย์ อ.บุณยนุช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU