ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (CA31301)

รหัสวิชา CA31301
ชื่อวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.16.00-19.00(314)
ลงเรียน 7
ชื่ออาจารย์ อ.สุภัช
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU