ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิ จิทัล (CA31203)

รหัสวิชา CA31203
ชื่อวิชา การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิ จิทัล
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(334)
ลงเรียน 14
ชื่ออาจารย์ อ.นวียาฐ์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU