ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ (CA31201)

รหัสวิชา CA31201
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(525)
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ อ.วิษณุ
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU