ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร (CA31104)

รหัสวิชา CA31104
ชื่อวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(344)
ลงเรียน 37
ชื่ออาจารย์ อ.สุพรรษา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU