ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (BC10402)

รหัสวิชา BC10402
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(คอม17404)
ลงเรียน 7
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปณิธาน
Google Classroom 77lsoa5
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU