ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (BC10301)

รหัสวิชา BC10301
ชื่อวิชา กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(คอม17404)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ อ.นิษา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM0ODM4ODgwNjY1?cjc=ozgetyu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU