ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.17.00-21.00(คอม17407)
ลงเรียน 64
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM3MzgxMzY0ODk2?cjc=s2f2ixd
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU