ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยัสารสนเทศ (BC20304)

รหัสวิชา BC20304
ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยัสารสนเทศ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(332(Lab))
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ ผศ.วราพร กรีเทพ
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน : cwbzofn , ลิงค์เข้าห้องเรียน : https://classroom.google.com/c/NDM3OTI4MDk1MzAx?cjc=cwbzofn
Facebook -
อื่นๆ ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ : https://meet.google.com/gdb-fkci-brr
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU