ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (BC20301)

รหัสวิชา BC20301
ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(คอม17404)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2ODE3MjU3MzA3?cjc=3awpw2u
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU