ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา สื่อดิจิทัล (BC20104)

รหัสวิชา BC20104
ชื่อวิชา สื่อดิจิทัล
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(คอม17407)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.สมวรร
Google Classroom zjmzopj
Facebook https://www.facebook.com/thanasama
อื่นๆ samawan@udru.ac.th
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU