ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (BC10402)

รหัสวิชา BC10402
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.นิษา:จ.15.00-17.00(332(Lab)),อ.เสกศิลป์:จ.13.00-15.00(332(Lab))
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์,อ.นิษา
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDI4Mzg1MjU4NzU3?cjc=nyji432
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU