ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BC10401)

รหัสวิชา BC10401
ชื่อวิชา การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(คอม17404)
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ ผศ.วราพร กรีเทพ
Google Classroom รหัสเข้าห้องเรียน : fh3ntut , ลิงค์เข้าห้องเรียน : https://classroom.google.com/c/NDM3OTI4MDk1MjQ0?cjc=fh3ntut
Facebook -
อื่นๆ ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ : https://meet.google.com/hfj-fxfq-rze
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU