ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (BC10307)

รหัสวิชา BC10307
ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(332(Lab))
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM1OTUxMDUwMjI3?cjc=jxqix6u
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU