ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจขั้นสูง (BC10306)

รหัสวิชา BC10306
ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจขั้นสูง
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(คอม17403)
ลงเรียน 31
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom 6ignt6o
Facebook Suda Nh
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU