ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ (BC10305)

รหัสวิชา BC10305
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(332(Lab))
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.สมวรร
Google Classroom ztlpnwe
Facebook https://www.facebook.com/thanasama
อื่นๆ samawan@udru.ac.th
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU