ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป (BC10304)

รหัสวิชา BC10304
ชื่อวิชา การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(คอม17412)
ลงเรียน 29
ชื่ออาจารย์ ผศ.วราพร กรีเทพ
Google Classroom รหัสเข้าเรียน : yvl3zqj , ลิงค์ เข้าห้องเรียน : https://classroom.google.com/c/NDM3OTI4MDk1MjAy?cjc=yvl3zqj
Facebook -
อื่นๆ ลิงค์เข้าเรียนออนไลน์ : https://meet.google.com/xac-itjj-dto
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU