ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ (BC10302)

รหัสวิชา BC10302
ชื่อวิชา กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(คอม17411)
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ อ.ฐาปนี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU