ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC10206)

รหัสวิชา BC10206
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(326)
ลงเรียน 3
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/NDM2ODEwOTU1MTMz?cjc=bws25hu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU