ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา ก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชันทางธุรกิจ (BC10204)

รหัสวิชา BC10204
ชื่อวิชา ก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชันทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.8.00-12.00(คอม17403)
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปณิธาน
Google Classroom efscgfu
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU