ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น (BC10204)

รหัสวิชา BC10204
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(คอม17403)
ลงเรียน 31
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปณิธาน
Google Classroom w56wh2k
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU