ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจเบื้องต้น (BC10203)

รหัสวิชา BC10203
ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจเบื้องต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(คอม17404)
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ อ.สุดารัตน์
Google Classroom zv7fn43
Facebook Suda Nh
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU