ข้อมูล


กดเลือกปีการศึกษา

กลับ

ข้อมูลวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ (BC10201)

รหัสวิชา BC10201
ชื่อวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(คอม17412)
ลงเรียน 24
ชื่ออาจารย์ อ.ฐาปนี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล
Copyright © All rights reserved.
Power by MSUDRU